Białe_czarne_białe

Praca dotyczy procesu twórczego i skupia się na analizie jego elementów. Część główną stanowi film wideo, w którym pokazuję etapy powstawania obrazu utrzymanego w tonacji monochromatycznej. Biała płaszczyzna obrazu stopniowo zamienia się w czarną aby na koniec ponownie powrócić do bieli. Szerokie gesty wykonane dużym pędzlem nanoszą na płaszczyznę wyraziste warstwy farby, co pozwala dobrze zaobserwować cały proces malowania.

Dopełnieniem filmu są obrazy-obiekty, które stanowią swoistego rodzaju filmowe kadry. Powstały one za sprawą mojego wyboru, który miał na celu ukazanie drogi przechodzenia ku bieli i ku czerni. Każde z tych siedmiu przedstawień staje się w ten sposób odrębnym i samoistnym obrazem.


White_black_white

The work complies the creative process and Focuses on the analysis of its elements. The main part is a video in which I show the stages of creating an image maintained in the monochrome tone. The white surface of the picture Gradually change into black and switches back to white again. Wide movements made with a large paintbrush apply an expressive coat of paint to the surface Which let you observe the entire painting process well.

The film is complemented by images-objects Which Represent some kind of movie frames. They were created because of my decision to show the transition from white to black and back again. The Therefore each of These seven paintings Which all together create a whole Becomes a separate and independent image.